Privacy

Hoe ga ik om met uw privacy?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde therapie. Therapeuten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik heb als enige toegang tot dit dossier.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, dit gebeurt ook alleen na toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de administrateur, een factuur kan opstellen. De administrateur vernietigt deze gegevens na gebruik en tekent hier ook voor.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘antroposofische geneeskunde’, of ‘euritmietherapie’.
de kosten van het consult.